Mr. Mahesh Krishna Swamy

Senior Vice President Debt Syndication